Algemene voorwaarden

Algemene cursus voorwaarden Thermografie Centrum

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van het Thermografie Centrum. Wij gaan ervan uit dat u deze voorwaarden kent indien u met ons een samenwerking aangaat.

Opdrachtnemer = Thermografie Centrum

Opdrachtgever = Cursist

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten van opdrachtgever.

Artikel 2: Inschrijvingen

2.1 De inschrijving voor een cursus of opleiding geschiedt door het inzenden van een inschrijfformulier.

2.2 Na inschrijving ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging, welke uw inschrijving definitief maakt.

2.3 Alle cursussen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

2.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de locatie te veranderen; zulks ter beoordeling van opdrachtnemer.

2.5 Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst.

2.6 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

Artikel 3: Annulering en wijziging

3.1 Annulering van een opdracht dient schriftelijk (evt. aangetekend per post) te geschieden. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn wordt uitgegaan van de datum van het poststempel of de verzenddatum van de e-mail. Uw annulering is pas definitief na ontvangstbevestiging!

3.2 U kunt uw inschrijving tot 5 weken voor aanvang van de cursus annuleren en u ontvangt 100 procent van het cursusbedrag terug met aftrek van 25 euro annuleringskosten.

3.3 Er vindt geen restitutie plaats voor annuleringen die wij ontvangen binnen 5 weken voor aanvang van de cursus. Echter in geval van verhindering van een deelnemer is na overleg met Thermografie Centrum de opdrachtgever gerechtigd een vervanger te sturen of aan de eerstvolgende gelijkwaardige cursus deel te nemen. In dat geval bent u geen annuleringskosten verschuldigd.

3.4 Bij niet verschijnen van de deelnemer zijn de volledige cursuskosten verschuldigd.

3.5 Opdrachtnemer behoudt zicht het recht voor om ten aanzien van cursussen of opleidingen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

3.6 Als de cursus bij te weinig deelname of onvoorziene omstandigheden wordt geannuleerd ontvangt u het volledige cursusbedrag terug.

Artikel 4: Betaling

4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient opdrachtgever facturen binnen veertien dagen na de factuurdatum te voldoen.

4.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim. We werken volgens de Wet Incassokosten.

4.3 Alle buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 40,– komen volledig voor rekening van opdrachtgever. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 5: Intellectuele eigendom

5.1 Thermografie Centrum houdt over het verstrekte lesmateriaal alle auteurs- en andere rechten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Thermografie Centrum mag niets van dit materiaal worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook elektronisch, mechanisch of anderszins. Het is niet toegestaan lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen of te gebruiken als lesmateriaal.

5.2 Opdrachtgever mag al het door Thermografie Centrum vervaardigde en/of ter beschikking gestelde onderwijsmateriaal of enig ander werk alleen ten eigen behoeve gebruiken.

Artikel 6: Uitvoering van de opdracht

6.1 Indien Thermografie Centrum niet kan nakomen vanwege omstandigheden die hem bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Thermografie Centrum het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt. Dit kan bijv. zijn het verschuiven naar andere data of andere locatie. Opdrachtnemer streeft ernaar om geplande cursus te allen tijde door te laten gaan.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer, waaronder mede begrepen de wettelijke aansprakelijkheid voor door haar ingeschakelde derden, voor vermogensschade en immateriële schade, inclusief gevolgschade, waarvan het ontstaan aan opdrachtnemer toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

7.2 Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van Deelnemer of Opdrachtgever.

7.3 Al het door opdrachtnemer ontwikkelde en/of samengestelde onderwijsmateriaal dan wel ander werk, voortvloeiend uit of verband houdend met een opdracht of opleiding, is op zorgvuldige wijze, naar beste weten samengesteld. Evenwel kan opdrachtnemer op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en volledigheid ervan. Opdrachtnemer aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die gebaseerd zijn op bedoelde materialen en werken.

7.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade of letsel aan personen. De cursist neemt op eigen risico deel aan de cursus, training of evenement.

Artikel 8: Klachten – geschillen

8.1 Eventuele klachten over de door opdrachtnemer geleverde diensten dienen binnen uiterlijk 8 dagen na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan opdrachtnemer kenbaar worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever/deelnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de geleverde dienstverlening.

8.2 Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever niet van haar betalingsverplichting.

Artikel 9: Toepasselijk recht/geschillen

9.1 Op alle met Thermografie Centrum gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

© Copyright - Thermografie centrum